Postojeće aktivnosti

Postojeće aktivnosti
“EcoMet Reciklaža” doo trenutno je fokusirana na početak rada i funkcionisanje reciklažnog centra u Zajači, s obzirom na to da je izvršen kompletan remont proizvodnih pogona, zamena dotrajale opreme i da su pribavljene odgovarajuće dozvole za rad.Proizvodnja olova iz sekundarnih sirovina se odvija u okviru tri proizvodne celine na kompleksu, a realizacija će se odvijati pofazama:
I faza – reciklaža otpadnih olovnih akumulatora,
II faza- proizvodnja sirovog olova iz sekundarnih sirovina-
III faza- rafinacija sirovog olova, uz primenu savremenih proizvodnih I ekoloških zahteva.
Preduzeće „EcoMet Reciklaža” doo je sačinilo je plan rada i već u junu 2017. godine počeo je zahtevan remont opreme i rekonstrukciju objekata i proizvodnih pogona na kompleksu u Zajači. U proizvodnim pogonima na kompleksu u Zajači je instalirana moderna oprema, u skladu sa BATsmernicama za oblast obojene metalurgije. Svi proizvodni pogoni su opremljeni odgovarajućim aspiracionim, gasovodnim i filterskim savremenim sistemima za smanjenje emisije zagađujućih materija u vazduh. Tehnološke procesne vode se sistemom recirkulacije ponovno koriste u tehnološkom procesu, tako da se ne upuštaju u prirodni recipijent.
Nakon izvršenog usaglašavanja urbanističke dokumentacije, ozakonjenja svih objekata u skladu sa usvojenim Planom detalje regulacije industrijskog kompleksa “Zajača” u Zajači i pribavljanju svih potrebnih saglasnosti i dozvola, u ovom privrednom kompleksu će raditi oko 150 ljudi, u skladu sa dinamikom puštanja u rad pojedinih proizvodnih pogona. Interes preduzećajeda pri zapošljavanju radnika, prednost daje kadrovima iz neposrednog okruženja.
Preduzeće „EcoMet Reciklaža” doo trenutno zapošljava 88 radnika.
U skladu sa Programom monitoringa, vrši se redovno praćenje kvaliteta osnovnih činioca životne sredine, od strane ovlašćene i akreditovane laboratorije, u skladu sa zakonskom regulativom.
U proceduri ishodovanja odgovarajućih dozvola za upravljanje otpadom, izrađena su, ili su u izradi, sledeća dokumenta:
■ Projekat izvedenih objekata kao podloga za ozakonjenje svih objekata koja ne poseduju građevinsku/upotrebnu dozvolu
■ Plan zaštite od požara
■ Studija o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu
■ Studija o proceni uticaja na životnu sredinu pogona za rafinaciju olova
■ Zahtev za reviziju dozvole za skladištenje i tretman otpadnih olovnih akumulatora
■ Zahtev za reviziju dozvole za proizvodnju olova iz sekundarnih sirovina
■ Zahtev za izdavanje integrisane (IPPC) dozvole
■ Planirane aktivnosti
Plan detaljne regulacije industrijskog kompleksa u Zajači, predvideo je izgradnju nove deponije metalurške olovne šljake na ispražnjenoj lokaciji stare- istorijske industrijske deponije jalovine i šljake, čiju sanaciju i zatvaranje finansira Republika Srbija preko nadležnog Ministarstva za zaštitu životne sredine.
U toku je donošenje plana dugoročnog razvoja metalurške proizvodnje kao osnove za izradu potrebne dokumentacije i pribavljanja saglasnosti za izgradnju nove deponije.
U cilju dugoročnog rešavanja pitanja deponovanja šljake iz pirometalurškog procesa topljenja olova, predviđena je izgradnja savremene deponije na površini od oko 90 ari, na prostoru koji je za tu namenu i predviđen Planom detaljne regulacije industrijske zone “Zajača” u Zajači.
Nova deponija bi po svom kapacitetu zadovoljila produkciju šljake iz proizvodnog procesa za preko 25 godina. Poštovanjem svih zakonskih odredbi pri projektovanju, izgradnji i eksploataciji planirane deponije, omogućiće se trajno, ekološki i ekonomski održivo rešenje ovog pitanja.
Savremena deponija biće primer pravilnog pristupa procesu deponovanja otpada, uz poštovanje svih zahteva za sveobuhvatnim smanjenjem negativnih uticaja po životnu sredinu.