Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o

EcoMet Reciklaža d.o.o. | Reciklaža akumulatora

Reciklaža otpadnih olovnih akumulatora, kao i otpada sa visokim sadržajem olova, ima veliki značaj u savremenoj privredi

Upravlјanje otpadom naziva se reciklaža i to je jedan od najvažnijih načina kojima štitimo životnu okolinu. Reciklaža je svaka operacija ponovnog iskorišćavanja, kojom se otpad prerađuje u proizvod, materijale ili supstance, bez obzira da li se koristi za prvobitnu ili neku drugu namenu, uklјučujući ponovnu proizvodnju organskih materijala. To se ne odnosi na ponovno iskorišćavanje materijala u energetske svrhe (spaljivanje otpada radi proizvodnje energije) i ponovne prerade u materijale koji su namenjeni za korišćenje kao gorivo ili za prekrivanje deponija.

U najužem smislu reciklaža predstavlјa iskorišćavanje otpada, kome se nakon reciklaže daje nova upotrebna vrednost. Upravo iz ovog razloga proces reciklaže danas zauzima visoko mesto u hijerarhiji upravlјanja otpadom - reciklažni procesi imaju prednost nad spalјivanjem ili odlaganjem otpada.

Korisnosti za životnu okolinu i društvo koje reciklaža sa sobom donosi su brojne, a naročito sa aspekta sve veće iscrplјenosti prirodnih resursa i deficita u energiji koja se koristi u preradi primarnih sirovina.

U svetlu svega navedenog i sa gledišta kompanije "EcoMet reciklaža" d.o.o., otpadni olovni akumulatori, kao otpad sa visokim sadržajem olova, ima veliki značaj u savremenoj privredi, ali i zaštiti životne okoline. Osim izdvajanja olova, iz ovog otpada nastaju i druge materije koje imaju dalјu upotrebnu vrednost (plastika, sumporna kiselina, odnosno natrijum-sulfat). Uklјučenjem u proces reciklaže, otpadnim materijama se uz tretman daje nova vrednost, dok se s druge strane sprečava zagađenje životne sredine koje bi bilo neminovno u slučaju kada bi ovaj otpad bio odbačen u prirodu i neadekvatno tretiran. Na taj način i mi učestvujemo u očuvanju prirode.

Jedan centar za kontakt i prodaju

Otkup akumulatora i drugih uređaja bogatih olovom širom Srbije

Usklađen i siguran transport i skladištenje

Demontaža, obrada i reciklaža

Zaštita životne okoline i ekologije

U KOJIM DELOVIMA SRBIJE OBAVLJAMO OTKUP AKUMULATORA?

Otkup akumulatora obavljamo u svim delovima i gradovima Srbije. Otkupljujemo sve vrste otpadnih olovnih akumulatora, nezavisno od količine koju je potencijalni prodavac dotrajalih akumulatora prikupio.

KOJE SU CENE OTKUPA AKUMULATORA?

Cene po kojima vršimo otkup daleko su najpovoljnije na srpskom tržištu, a zavise od količine prikupljenih akumulatora.

KAKO DA NAS KONTAKTIRATE?

Ukoliko imate dodatna pitanja za nas, molimo Vas da nas pozovete na 015/892 134 ili da nam pošaljte poruku preko stranice KONTAKT.

Naši partneri

Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | Tehnološko-metalurški fakultet Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | Institut za ekonomiku poljoprivrede IEP Purchase of batteries EcoMet Recycling ltd |  Ludan Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | GasTeh Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | Elmont Čačak
Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | Weishaupt Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | Enikon Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | Institut za preventivu Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | KBV Datacom Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | Institut MOL