Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o

EcoMet Reciklaža d.o.o. | Postupci

Opredeljenje i obaveze

“EcoMet Reciklaža" d.o.o. je opredeljena za sprovođenje i stalno unapređenje integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom, zaštite životne sredine i bezbednosti I zdravlja na radu (IMS), u skladu sa važećim zahtevima standarda QMS i EMS (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001).
 
Primenom navedenih standarda, “EcoMet Reciklaža" d.o.o. se opredelila za sprovođenje politike zaštite životne sredine i obavljanja osnovnih delatnosti preduzeća.
 
“EcoMet Reciklaža" d.o.o. je u skladu sa navedenim, preuzela obavezu da sve aktivnosti obavlja u skladu sa odgovarajućim zakonskim, podzakonskim i drugim aktima vezanim za zaštitu životne sredine (uključujući EU direktive, međunarodne konvencije, protokole i dr.).
 
Takođe, preduzeće je obavezno da identifikuje, procenjuje i kontroliše rizike kod poznatih uzroka mogućih povreda i bolesti vezanih za radne procese i okruženje i da identifikuje moguće uticaje svih aktivnosti na kvalitet životne sredine, bezbednost i zdravlje zaposlenih i stanovništva u okruženju proizvodnih pogona. U skladu sa zakonskom regulativom, preduzeće obavlja redovan monitoring životne sredine, sprovodi kontrolu rada proizvodnih procesa i primenjuje odgovarajuće mere u cilju smanjenja emisije zagađujućih materija u životnu sredinu.
 
Pored toga, "EcoMet Reciklaža" d.o.o. ima zakonsku dužnost da planira mere i aktivnosti u cilju prevencije mogućih udesnih situacija i da planira mere i aktivnosti u cilju pripravnosti i odgovora na moguće udesne situacije. Preduzeće je dužno da unapređuje komunikaciju sa organima lokalne samouprave i drugim zainteresovanim stranama, u skladu sa društveno odgovornim poslovanjem, da štedi prirodne resurse i njima racionalno upravlja.
 
Pri planiranju, izgradnji i izboru opreme. "EcoMet Reciklaža" d.o.o. primenjuje smernice najboljih dostupnih tehnika, u skladu sa referentnim BREF dokumentima (Best available techniques Reference documents), uz istovremeno permanentnu obuku i podizanje svesti zaposlenih o značaju zaštite životne sredine, bezbednosti i zaštite na radu i zaštite od udesa.

EcoMet Reciklaža d.o.o. | Zemljište i voda

Opredeljenje i obaveze

Distribucija polutanata na prostoru Zajače
Obseravcijom Osnovne Geološke Karte 1:100000, List Zvornik, L34-123 anomalije Pb, Zn i Sb su konstatovane u karbonskim glinovitim škriljcima i kvarcnim peščarima; trijaskim sedimentima – kvarcni konglomerati, breče i peščari i slojeviti i bankoviti oolitični krečnjaci i peščari; miocenskim dacito-andezitima i piroklastitima dacito – andezita. Anomalije As nisu prikazane na karti, ali je arsen često u asocijaciji sa antimonom kada se radi o niskotemperaturnim hidrotermalnim ležištima.

Karbonske i trijaske tvorevine nisu izvor Pb, Zn, Sb i As. U gornjokarbonskim krečnjacima su pomenuti metali deponovani tokom miocenskog vulkanizma, tačnije postvulkanskim hidrotermalnim procesima su nastala ležišta Sb sa pratećim As (Pb i drugim) i pojave sistema Zajače. Tokom tog procesa na površini su se prirodnim putem razvile povišene koncentracije metala (geohemijske anomalije).

Prema Jankoviću 1990, razvijanje rudnih tela vezano je za karbonske, permske i trijaske tvorevine terena, zajedno sa dacito-andezitskim vulkanskim stenama i njihovim piroklastičnim ekvivalentima. Najveći nosilac rudnih tela ovog prostora jesu gornje karbonski krečnjaci, usled najpogodnijih uslova za razvijanje rude antimona. Najbogatije ležište rude antimona (posmatrajući prostor Zajače) smešteno je na obodu dacito-andezijskog masiva, tačnije na kontaktu dacito-andezita i karbonatnih stena. Prilikom naglog hlađenja izlučenih rastopljenih stena, usled kontakta sa hladnom matičnom stenom (sivi krečnjaci gornjeg karbona) došlo je do formiranja žičnih ležišta Sb, gde se ove pojave nalaze u najvećim koncentracijama.

Na prostoru Zajače primećene su i lokalne pojave antimona, u znatno manjim količinama, u škriljcima i dacito-andezitima. Rudonosni krečnjaci su ubrani i podeljeni u blokove, a na kontaktu dacitoandezita i krečnjaka razvijene su tektonske breče gde je antimon prisutan u vidu cementa. Na ovom prostoru mineralna asocijacija je manje-više monotona i sastoji se pre svega od oksida antimona - valentinit, stibikonit, senarmontit, zatim galenita, pirita, halkopirita, kvarca i kalcita.

Prospekcijom tačaka uzorkovanja zemljišta i vode na terenu i analizom dobijenih rezultata merenja koncentracija polutanata za zemljište iz aprila i maja 2019. godine, može se doći do zaključka da su najviše povišene koncentracije (T 2 – za merenja izvršena u aprilu i T 3 – za merenja izvršena u maju 2019. godine) Sb, As, Pb i Zn vezane upravo za pomenuto žično ležište sa najvećim koncentracijama rude. Anomalije pomenutih teških metala postoje usled visoke koncentracije rude na ovom području, ali se ne sme zanemariti ni višedecenijsko izlaganje rude atmosferilijama usled eksploatacije i odlaganja jalovine.

Koncentracija polutanata u zemljištu
Na osnovu analiza koje su obavljene u aprilu i maju 2019. godine konstatovane su povišene koncentracije arsena i antimona u uzorcima uzetim u zemljišnom sloju do 60 cm dubine.
Budući da se sanaciji deponije pristupilo tek 2016. godine, može se konstatovati da je uzrok povišenih koncentracija teških metala u zemljištu bila deponija, kao i sadržaj emisija iz prethodnog višedecenijskog proizvodnog procesa topljenja i prerade sirovina. Međutim, nakon sanacije deponije sprečen je dalji priliv polutanata u zemljište i atmosferu.

Kvalitet vode
Kako bi se omogućio što bolji i jasniji uvid u trenutno stanje životne sredine, te kako bi se omogućio što bolji i efikasniji metod sanacije, na predmetnoj lokaciji izvedena su merenja kvaliteta vode. Svojim tokom reka Štira prolazi neposredno u blizini rudnika i proizvodnog kompleksa u Zajači, kao i kroz samo naselje. Na predmetnoj lokaciji reka Štira sa leve strane prima šest pritoka, dok sa desne strane prima četiri pritoke. Naselje Zajača se snabdeva vodom iz lokalnog vodovoda koji zahvata vodu iz dva izvorišta - starije „Kokići”, izdašnosti 4-5 l/s, koje je izgradilo DP „Rudnici i topionica Zajača” pedesetih godina prošlog veka i novije „Turin”, čija je izdašnost takođe 4-5 l/s, a koje je izgrađeno uz pomoć međunarodnih donatora 2002. godine.

Usled visoke mikrobiološke neispravnosti vode (naročito sa izvorišta „Kokići”) i povećanog sadržaja teških metala, što je utvrđeno 2002. godine izvršenom analizom vode za piće od strane DOO „Zorka”-„Razvoj i inžinjering”, Šabac (br. 92-288 od 14.04.2002. godine), Grad Loznica je pristupio izgradnji vodovoda i povezivanju naselja Zajača sa gradskim vodovodom u Loznici, omogućavajući snabdevanje lokalnog stanovništva ispravnom vodom za piće.

Prelaskom na gradski vodovod izvorišta „Kokići” i „Turin” su isključena iz upotrebe. Uzorkovanjem površinskih voda na lokalitetu (uzvodno i nizvodno) ustanovljene su povišene koncentracije arsena i antimona. Razmatrajući geološke i tektonske karakteristike terena, kao i istoriju proizvodnog procesa na lokaciji, može se doći do zaključka da su povišene koncentracije arsena i antimona u površinskim vodama (reka Štira) posledica povišene koncentracije prirodnog orudnjenja As i Sb, kao i izloženosti rude atmosferilijama tokom višedecenijske rudarske aktivnosti.

Rudničke vode nastaju postojanjem veće količine rude u stenama. Prilikom eksploatacije rude dolazilo je do izloženosti rudnih minerala vodi i vazduhu te je dolazilo do oksidacije i stvaranja sumporne kiseline i zakiseljavanja vode. Ovako zakiseljena voda (uz prisustvo bakterija) omogućavala je brži proces rastvaranja teških metala iz rudnog tela, čime su se teški metali dalje odnosili u hipsometrijski niže vodotoke.

Mi imamo mrežu za otkup akumulatora i drugih uređaja na celoj teritoriji Srbije

Otkup akumulatora i drugih uređaja bogatih olovom obavljamo u svim gradovima Srbije po najvišim cenama i najboljim uslovima za prodavce.

Kontaktirajte nas

Zanimaju vas dodatne informacije o našim uslugama i delatnosti? Pozovite nas u bilo koje vreme na 015/892-134 ili nam pošaljite poruku preko naše kontakt stranice.

Ako želite dan kontaktirate poštom ili da nas posetite, mi se nalazimo na adresi: Jovana Cvijića 11, 15300 Loznica

Otkup akumulatora EcoMet | StrelicaKontakt
Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | Zaštita životne sredine
Otkup akumulatora EcoMet | StrelicaKontakt

Zaštita životne sredine

Ekološki izazovi u sadašnjoj fazi razvoja društva na Zemlji, najveći su izazovi sa kojim se suočava ljudska civilizacija. Globalna ekološka kriza sa kojom se suočava čovečanstvo povećala je našu svest i nivo odgovornosti ka prirodi i životnoj sredini.

Firma "EcoMet Reciklaža" d.o.o. ulazi u kategoriju firmi sa visokim stepenom ekološke odgovornosti. Radite sa nama, pomozite nam da očistimo našu životnu sredinu i da budemo zdraviji!

Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o | StrelicaKontakt

Naši partneri

Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | Tehnološko-metalurški fakultet Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | Institut za ekonomiku poljoprivrede IEP Purchase of batteries EcoMet Recycling ltd |  Ludan Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | GasTeh Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | Elmont Čačak
Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | Weishaupt Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | Enikon Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | Institut za preventivu Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | KBV Datacom Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | Institut MOL