Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o

EcoMet Reciklaža d.o.o. | Ostale delatnosti

Najmoderniji reciklažni centar za reciklažu akumulatora i proizvodnju sirovog olova

Firma "EcoMet Reciklaža" d.o.o. je trenutno fokusirana na funkcionisanje reciklažnog centra u Zajači u kojem je izveden kompletan remont proizvodnih pogona i zamena dotrajale opreme.  Proizvodnja olova iz sekundarnih sirovina se odvija u okviru tri proizvodne celine na kompleksu, a realizacija se odvija po fazama:                   

 • I faza – reciklaža otpadnih olovnih akumulatora                    
 • II faza – proizvodnja sirovog olova iz sekundarnih sirovina                    
 • III faza – rafinacija sirovog olova, uz primenu savremenih proizvodnih i ekoloških zahteva

Godine 2017. počeo je zahtevan remont opreme, rekonstrukcija objekata i proizvodnih pogona na kompleksu u Zajači. U proizvodnim pogonima na kompleksu u Zajači je instalirana moderna oprema, u skladu sa BAT smernicama za oblast obojene metalurgije. Svi proizvodni pogoni su opremljeni odgovarajućim aspiracionim, gasovodnim i filterskim savremenim sistemima za smanjenje emisije zagađujućih materija u vazduh. Tehnološke procesne vode se sistemom recirkulacije ponovo koriste u tehnološkom procesu, tako da se ne ispuštaju u prirodni recipijent.

"EcoMet Reciklaža" d.o.o. je nosilac prava eksploatacije ruda olova, antimona i cinka na lokacijama Brasina, Zajača - Centralni revir i Rajićeva gora (Istočni Kopaonik) - u prilogu (linku) su rešenja nadležnog ministarstva.

Nakon obavljenog usaglašavanja urbanističke dokumentacije, ozakonjenja svih objekata u skladu sa usvojenim Planom detaljne regulacije industrijskog kompleksa “Zajača” u Zajači i pribavljanja svih potrebnih saglasnosti i dozvola, u ovom privrednom kompleksu će raditi oko 150 ljudi, u skladu sa dinamikom puštanja u rad pojedinih proizvodnih pogona. Firma "EcoMet Reciklaža" d.o.o. trenutno zapošljava 88 radnika.

EcoMet Reciklaža d.o.o. | Proizvodni pogon Zajača

 
Proizvodni kompleks u Zajači sastoji se iz tri celine (pogona):
 
 1. Pogon dezintegracije otpadnih olovnih akumulatora (Reciklažni centar)
 2. Pogon za redukciono topljenje sirovina na bazi olova – pogon topionice
 3. Pogon rafinacije olova

  Rafinacija u opštem smislu predstavlja industrijski proces u kome se sirovine prečišćavaju odnosno oplemenjuju (legiraju) za dalju upotrebu. Pogon rafinacije u Zajači izgrađen je tokom 2020. godine i projektovan je za kapacitet od 25 000 tona sirovog olova godišnje. Tehnologija rafinacije se odvija po standardnom tehnološkom postupku u kome se fazno nižu: odbakrivanje, omekšavanje, odbizmutivanje, odsrebrivanje i odcinkavanje, finalno ispiranje i livenje rafinisanog olova na trakastoj livnoj mašini kapaciteta 15 t/h i priprema aku-legura (1 kotao x 30t).
  Kao rezultat postupka rafinacije finalni proizvodi imaju kvalitet:
  -  Rafinisano olovo kvaliteta 99,985% Pb, koji odgovara standardu EN PB985R (sadržaj olova 99,985%, sa ukupnim sadržajem primesa 150g/t)
  Olovne legure prema zahtevu kupca

Mi imamo mrežu za otkup akumulatora i drugih uređaja na celoj teritoriji Srbije

Otkup akumulatora i drugih uređaja bogatih olovom obavljamo u svim gradovima Srbije po najvišim cenama i najboljim uslovima za prodavce.

Kontaktirajte nas

Zanimaju vas dodatne informacije o našim uslugama i delatnosti? Pozovite nas u bilo koje vreme na 015/892-134 ili nam pošaljite poruku preko naše kontakt stranice.

Ako želite dan kontaktirate poštom ili da nas posetite, mi se nalazimo na adresi: Jovana Cvijića 11, 15300 Loznica

Otkup akumulatora EcoMet | StrelicaKontakt
Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | Ostale delatnosti
Otkup akumulatora EcoMet | StrelicaKontakt

Zaštita životne sredine

Ekološki izazovi u sadašnjoj fazi razvoja društva na Zemlji, najveći su izazovi sa kojim se suočava ljudska civilizacija. Globalna ekološka kriza sa kojom se suočava čovečanstvo povećala je našu svest i nivo odgovornosti ka prirodi i životnoj sredini.

Firma "EcoMet Reciklaža" d.o.o. ulazi u kategoriju firmi sa visokim stepenom ekološke odgovornosti. Radite sa nama, pomozite nam da očistimo našu životnu sredinu i da budemo zdraviji!

Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o | StrelicaKontakt

Naši partneri

Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | Tehnološko-metalurški fakultet Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | Institut za ekonomiku poljoprivrede IEP Purchase of batteries EcoMet Recycling ltd | Ludan Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | GasTeh Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | Elmont Čačak
Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | Weishaupt Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | Enikon Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | Institut za preventivu Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | KBV Datacom Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | Institut MOL